Jednym z celów projektu ,,PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” jest wypracowanie nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doradztwie edukacyjnym. Pomocą mają służyć partnerzy zagraniczni: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI). Zaplanowano wizyty studyjne w Danii i Finlandii oraz spotkania robocze w Polsce, podczas których rozwiązania stosowane przez partnerów zagranicznych zostaną dostosowane do warunków polskich. Ich efektem będzie przygotowanie publikacji oraz filmu dotyczących wypracowanego modelu promocji kształcenia ustawicznego.

W Finlandii wskaźnik poziomu kształcenia ustawicznego wynosi 25,5 proc., w Danii – 32,3 proc. (dane za EC, Eurostat). Kraje skandynawskie liderują wszystkim członkom Unii Europejskiej w trosce o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych swoich obywateli. Podczas gdy w Polsce, w roku 2012, wskaźnik poziomu kształcenia ustawicznego wyniósł tylko 4,4 proc. – a wszystkie kraje członkowskie UE wykazują średnio dwukrotnie wyższy.

Planuje się organizację trzech wizyt studyjnych u partnerów skandynawskich. W wizytach wezmą udział przedstawiciele pracowników, pracodawców oraz eksperci kształcenia ustawicznego odpowiedzialni za opracowanie raportu.

Celem będzie wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie promocji kształcenia ustawicznego na bazie doświadczeń partnerów z Finlandii i Danii. Ekspert opracuje raport, gdzie przedstawiony zostanie model promocji kształcenia ustawicznego rekomendowany dla uwarunkowań regionalnych i możliwości zastosowania w województwie pomorskim. Wnioski z wizyt będą publikowane na stronie internetowej projektu, gdzie czytelnicy będą mogli zgłaszać swoje sugestie, które też będą brane pod uwagę przy opracowaniu raportu. Pomocna będzie również organizacja dwóch spotkań w Polsce z udziałem partnerów zagranicznych i czterech spotkań roboczych – wirtualnych.