Wysokie i stale uzupełniane kwalifikacje przyczyniają się do większej wydajności pracy i konkurencyjności gospodarki, umożliwiają elastyczne dopasowanie się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. Rozwój kształcenia ustawicznego jest narzędziem do przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Dotychczasowe badania pokazują, że w dorosłym wieku trudno odnaleźć motywację do działania i dalszego rozwoju. Według danych statystycznych wskaźnik udziału Polski w kształceniu ustawicznym jest blisko o połowę niższy niż w krajach Unii Europejskiej. W 2012 roku wynosił on u nas 4,4 proc., podczas gdy w pozostałych krajach unijnych – 8,9 proc. Wśród pracujących wskaźnik wyniósł 5 proc., a bezrobotnych – 3,3 proc. Najwyższe odsetki odnotowano pośród osób z wykształceniem wyższym, najniższe wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym. W przypadku pracujących grupa zawodowa z najwyższym wskaźnikiem to specjaliści – 11 proc., następnie technicy i personel średni – 7 proc., dalej pracownicy biurowi – 6 proc.

Jednym z celów projektu ,,PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” jest upowszechnienie modelu promocji kształcenia ustawicznego wśród pracowników, pracodawców, przedstawicieli instytucji samorządu terytorialnego dzięki organizacji konferencji i seminariów upowszechniających.

W okresie od marca do lipca 2015 roku planuje się organizację 10 seminariów upowszechniających w następujących powiatach województwa pomorskiego: kwidzyńskim, starogardzkim, kartuskim, lęborskim, nowodworskim, słupskim, wejherowskim, tczewskim, malborskim, bytowskim. Każdy z uczestników otrzyma pakiet z wizualizacją projektu i publikację z wypracowanym modelem promocji kształcenia ustawicznego. Seminaria będą prowadzili eksperci, którzy opracowali raport nt. pomorskiego rynku pracy. Zwiększając atrakcyjność oferowanego wsparcia, zaplanowano catering na każdym ze spotkań. Zakłada się, że uczestnicy seminariów w poszczególnych powiatach będą przekazywać uzyskane informacje społeczności lokalnej, co wzmocni efekt oddziaływania projektu.