18.08.2015 r.

Suplement do dyplomu to dokument dodany do dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zawiera opis studiów (informacje o dyplomie, kierunku studiów, poziomie wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach) ukończonych przez posiadacza dyplomu. Suplement wydaje uczelnia wyższa zgodnie z normami ustalonymi wspólnie przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO. Suplement do dyplomu jest również elementem narzędzi Europass służących przejrzystości.

Suplement ułatwia uznawanie wiedzy i kwalifikacji, lecz go nie gwarantuje. Nie jest też dokumentem CV i nie może być wykorzystywany zamiast oryginału dyplomu ukończenia studiów.

Dokument podzielony jest na następujące części:

  • Informacje o posiadaczu dyplomu
  •  Informacje o dyplomie
  •  Informacje o poziomie wykształcenia
  •  Informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach
  • Poświadczenie suplementu
  • Informacje o krajowym systemie szkolnictwa wyższego (których udziela sieć krajowych ośrodków ds. uznawalności akademickiej i informacji - NARIC)
  • Informacje dodatkowe

Absolwenci, którzy ukończyli studia w jednym z krajów uczestniczących w procesie bolońskim są uprawnieni do otrzymania dyplomu bezpłatnie i w jednym z najpowszechniej używanych języków w Europie.