Lider projektu:

 forum CMYK

Związek Pracodawców Forum Okrętowe

Związek Pracodawców Forum Okrętowe jest stowarzyszeniem funkcjonującym na podstawie ustawy o organizacjach zawodowych. Powstał w 1993 roku jako wynik dążeń środowiska przemysłu okrętowego do stworzenia formy organizacyjnej kontaktów stoczni i wytwórców wyposażenia, a także innych instytucji związanych z przemysłem. Inicjatorem powstania Związku Pracodawców Forum Okrętowego był nestor polskiego przemysłu okrętowego prof. Jerzy Wojciech Doerffer – pierwszy Prezes stowarzyszenia.

Forum Okrętowe jest członkiem organizacji SEA Europe (dawniej CESA) zrzeszającej stocznie i producentów wyposażenia okrętowego z Europy a także Turcji. Jest również członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Celem statutowym Forum Okrętowego jest wpływanie na tworzenie pomyślnych warunków rozwoju polskiego przemysłu okrętowego, organizowanie różnych form współpracy pomiędzy członkami, a także ochrona ich interesów i reprezentowanie zarówno w kraju jak i zagranicą.

Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Forum Okrętowe zawsze reprezentują wysoki poziom zawodowy i łącznie posiadają ogromny potencjał intelektualny. Członkami Forum Okrętowego są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego. Można wśród nich wyróżnić wyższe uczelnie, ośrodki badawczo rozwojowe, firmy projektowe, towarzystwa klasyfikacyjne, banki i kancelarie prawne.

Zakres działania Forum Okrętowego to:

  • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków;
  • tworzenie warunków rozwoju przemysłu okrętowego, przemysłu remontu statków i oceanotechniki oraz ich zaplecza kooperacyjnego i badawczego;
  • popieranie współpracy i wymiany usług pomiędzy członkami;
  • wpływanie na funkcjonowanie i kształt rozwiązań legislacyjnych;
  • reprezentowanie polskiego przemysłu okrętowego wobec organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych.

Forum Okrętowe łączy nadzieja i przekonanie, że razem możemy więcej, że działając wspólnie i w porozumieniu osiągamy w biznesie sukces, że zapewniamy stabilną, ciekawą i satysfakcjonującą pracę wielu tysiącom osób.

 

Partner projektu:

Solidarnosc gdansk logo

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Regionalna organizacja związku zawodowego NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, której celem statutowym m.in. jest:

  • zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z uwzględnieniem interesów pracowników;
  • zapewnienie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pogłębianie wiedzy członków związku;
  • przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym członkom związku.

Region Gdański posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami finansowanymi z Europejskich Funduszy Strukturalnych oraz współpracy z partnerami społecznymi: organizacjami pracodawców i pracowników, przedsiębiorstwami, pracownikami, organizacjami rynku pracy oraz uczelniami wyższymi. RG w zakresie swojej statutowej działalności jest organizatorem różnorodnych kampanii społecznych oraz spotkań i konferencji.

Region Gdański posiada biura w 12 oddziałach terenowych – miastach powiatowych woj. pomorskiego. W Regionie Gdańskim zarejestrowanych jest około 420 związkowych organizacji zakładowych, skupiających ponad 39 tysięcy członków, reprezentujących różne branże – w tym sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego.

Region Gdański aktywnie działa na rynku pracy, prowadzi Agencję Zatrudnienia, ma przedstawicieli w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia oraz w Komisji Dialogu Społecznego. Jest jedną z trzech reprezentatywnych organizacji związkowych. Współpracuje z różnymi organizacjami związkowymi, przedsiębiorcami sektora MSP i dużych firm, partnerów społecznych, instytucjami rynku pracy oraz z partnerami społecznymi w kraju i zagranicą.

RG posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów zarówno innowacyjnych, jak i szkoleniowych. Pozyskiwaniem funduszy strukturalnych i realizacją związanych z nimi projektów zajmuje się w Regionie Gdańskim Dział Programów Europejskich. Od 2004 roku uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację 19 projektów, w których wzięło udział ponad 6 000 osób. Dzięki naszym projektom przyczyniamy się do wzrostu kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych naszych beneficjentów.