18.08.2015 r.

Zaletą szkoły dla dorosłych jest z pewnością fakt, że mogą oni podnieść w niej swoje kwalifikacje, a także nauczyć się czegoś nowego. Często jest to również związane z wymogami, jakie stawia przed nami pracodawca. Zdanie matury nie stanowi dzisiaj problemu dla osób dorosłych, które jeszcze jej nie posiadają. To również szersze poznanie nauki, która często przydaje się w codziennym życiu.

18.08.2015 r.

Celem europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) jest:

18.08.2015 r.

Suplement do dyplomu to dokument dodany do dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zawiera opis studiów (informacje o dyplomie, kierunku studiów, poziomie wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach) ukończonych przez posiadacza dyplomu. Suplement wydaje uczelnia wyższa zgodnie z normami ustalonymi wspólnie przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO. Suplement do dyplomu jest również elementem narzędzi Europass służących przejrzystości.

18.08.2015 r.

Znak jakości suplementu do dyplomu (tzw. certyfikat DS Label) to odznaczenie honorowe przyznawane instytucjom szkolnictwa wyższego, które wzorowo opracowują suplementy do dyplomu.

18.08.2015 r.

Innowacje to trudny temat. Tak jak w poprzednim rozdaniu funduszy europejskich takim słowem-kluczem była konkurencyjność, tak obecnie są to innowacyjność, badania i rozwój. Największe pieniądze niewiele to zmienią. To są sprawy złożone, wymagające pozytywnego wzmacniania w domach i szkołach niezależności myślenia, rozwijania myślenia wizjonerskiego, niestandardowego, czasami nawet szalonego.

18.08.2015 r.

Ograniczenia w edukacji dorosłych są następujące:

18.08.2015 r.

W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 edukacja zajmuje priorytetowe miejsce. Ważnym priorytetem jest między innymi rozwój szkolnictwa zawodowego, uruchomienie regionalnej metody wsparcia szkół obejmującego doskonalenie nauczycieli, a także opracowanie algorytmu pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym.

18.08.2015 r.

Na Pomorzu jest zbyt mało absolwentów szkół zawodowych, na których istnieje zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Zatem dylematem, jak podkreśla program regionalny województwa pomorskiego na lata 2014-2020, jest niekompatybilność oferty kształcenia zawodowego do zmieniającej się gospodarki i potrzeb rynku pracy. Fundusze Unijne na lata 2014-2020 mają to zmienić.

18.08.2015 r.

Tak, jak przed laty, nauczyciel nadal stoi przed tablicą i przekazuje informacje. Realna zmiana zajdzie wtedy, gdy uda się przejść od kultury nauczania do kultury uczenia się.

10.08.2015 r.

Nauczyciel, który otrzymał skierowanie od dyrektora placówki na dokształcanie, posiada z tego tytułu pewne uprawnienia. Przysługują mu m.in. płatny urlop szkoleniowy, płatne zwolnienie od pracy, zwrot kosztów przejazdu. Nauczyciel uczący się bez skierowania może liczyć jedynie na urlop bezpłatny.