18.08.2015 r.

Na Pomorzu jest zbyt mało absolwentów szkół zawodowych, na których istnieje zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Zatem dylematem, jak podkreśla program regionalny województwa pomorskiego na lata 2014-2020, jest niekompatybilność oferty kształcenia zawodowego do zmieniającej się gospodarki i potrzeb rynku pracy. Fundusze Unijne na lata 2014-2020 mają to zmienić.

18.08.2015 r.

Tak, jak przed laty, nauczyciel nadal stoi przed tablicą i przekazuje informacje. Realna zmiana zajdzie wtedy, gdy uda się przejść od kultury nauczania do kultury uczenia się.

17.08.2015 r.

Jednym z poważniejszych problemów rozwijającego się technologicznie świata jest wykluczenie cyfrowe całych populacji – także w krajach rozwiniętych, gdzie dotyka ono pokolenia powyżej 50 roku życia. To problem społeczny. W Polsce, gdzie 10 mln dorosłych obywateli nie korzysta z Internetu, od kilku lat działa program Polska Cyfrowa Równych Szans, którego celem było zbudowanie systemu edukacji cyfrowej dla dorosłych rodaków. Jego przyszłość zależy od tego, czy znajdą się pieniądze na szkolenia wolontariuszy.

10.08.2015 r.

Nauczyciel, który otrzymał skierowanie od dyrektora placówki na dokształcanie, posiada z tego tytułu pewne uprawnienia. Przysługują mu m.in. płatny urlop szkoleniowy, płatne zwolnienie od pracy, zwrot kosztów przejazdu. Nauczyciel uczący się bez skierowania może liczyć jedynie na urlop bezpłatny.

10.08.2015 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna została powołana z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Sejm RP na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 117 poz.759).

10.08.2015 r.

Finansowanie szkół i placówek publicznych prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST):

10.08.2015 r.

Pojęcia indywidualnego programu oraz indywidualnego toku nauki zostały zdefiniowane w przepisach rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

10.08.2015 r.

Pracę nauczyciela ocenia:

10.08.2015 r.

Przedmiotem oceny pracy nauczyciela jest:

10.08.2015 r.

Skutki oceny będą zależały od znaku tej oceny, a mianowicie:

10.08.2015 r.

Zadaniem dyrektora jest podjęcie następujących działań: