01.07.2015 r.

Dobiega końca realizacja blisko półtorarocznego projektu unijnego „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”. Jego celem było wypracowanie przez polskich ekspertów nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego w oparciu o doświadczenia partnerów skandynawskich. Przed nami – jeszcze w lipcu – ostatnie seminaria upowszechniające, a następnie sierpniowa konferencja podsumowująca w Gdańsku.

23.06.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacyjnym z projektu pt. ,,PWP- Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”

Życzymy miłej lektury.

Link:

1) Biuletyn Informacyjny

16.06.2015 r.

Ósme z dziesięciu zaplanowanych seminariów upowszechniających w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 01 lipca 2015 r. w Nowym Dworze Gdańskim, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych przy Pl. Wolności 1.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

15.06.2015 r.

Startuje pierwszy konkurs dotyczący „Innowacji Społecznych i Współpracy Międzynarodowej” Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki niemu ponad 2 tys. młodych bezrobotnych dostanie szansę wyjazdu na staże i praktyki do zagranicznych firm.

11.06.2015 r.

Nowe podejście do uczenia się dorosłych polega na respektowaniu autonomii i odpowiedzialności osoby uczącej się. W dydaktyce edukacji dorosłych odchodzi się od „nauczania” – dydaktyka skupia się na zapewnieniu optymalnych warunków „uczenia się” (respektując własną aktywność osób uczących, w tym wcześniej nabyte kompetencje i doświadczenia).

11.06.2015 r.

Proces walidacji (w tym weryfikacji/oceny) efektów uczenia się jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania „uczenia się przez całe życie”. Warunkiem koniecznym skutecznego wdrażania „uczenia się przez całe życie” jest przejście na „system uczenia się” w edukacji formalnej na każdym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.

11.06.2015 r.

Partnerstwo to możliwość wypracowywania rozwiązań w obszarze uczenia się przez całe życie w sposób, który angażuje wiele stron. Różne punkty widzenia, różnych instytucji, firm, organizacji dają szerszą perspektywę i większe możliwości oddziaływania.

11.06.2015 r.

Chodzi o uczenie się seniorów. Edukacja gerontologiczna odbywa się w wielu placówkach i instytucjach w rodzaju: kluby seniora, UTW (Uniwersytety Trzeciego Wieku), ośrodki upowszechniania wiedzy, biblioteki, domy kultury.

11.06.2015 r.

Trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy przeznaczone są dla uczniów z umiarkowanym lub znacznym upośledzeniem umysłowym. Przygotowują one młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (w miarę możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.

11.06.2015 r.

Cudzoziemcy korzystają z nauki i opieki we wszystkich typach publicznych przedszkoli i szkół do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na warunkach dotyczących obywateli polskich.

11.06.2015 r.

Około 400 wolnych miejsc jest w niemieckich centrach kształcenia. Niemcy zachęcają Polaków, żeby podjęli u nich naukę. Za Odrą brakuje specjalistów, ale też chętnych, którzy chcieliby uczyć się niektórych zawodów. Dlatego Niemcy szukają chętnych u nas.