18.05.2015 r.

W uczeniu się istotną rolę odgrywają dwie półkule mózgowe: prawa i lewa połączone ciałem modzelowatym. Półkula lewa (logiczna) odpowiada za analizę, logikę, cyfry, słowa, porządek. Prawa półkula (twórcza) wiąże się z syntezą, kolorami, marzeniami, przestrzenią, muzyką, intuicją.

18.05.2015 r.

Edukacja dziewcząt prowadzi do zwiększenia dochodów i rozwoju gospodarczego. Badania dowodzą, iż kobiety z dobrym wykształceniem mają zdrowsze i lepiej wyedukowane rodziny. Ponieważ edukacja rozszerza horyzonty kobiet, otwiera większe możliwości zarobkowania i poprawia pozycję kobiet w rodzinie i społeczeństwie. Edukacja kobiet ratuje życie dzieci. Wielonarodowe dane pokazują, że wykształcone matki o 50 procent częściej szczepią swoje dzieci, niż bywa to w przypadku matek niewykształconych (Gage et al. 1997). Kształcenie kobiet wspomaga edukację dzieci. Z badań międzynarodowych wynika, że edukacja kobiet ma na ogół większy wpływ na edukację dzieci, niż edukacja mężczyzn (Filmer 2000).

18.05.2015 r.

Niski procent kobiet robiących kariery naukowe utrzymuje się nadal. Kobiety często rezygnują z kariery zawodowej lub odkładają ją na później, chcąc wywiązać się z obowiązków wobec rodziny.

18.05.2015 r.

Wybory edukacyjne młodych ludzi są bardzo często wynikiem przypadku, ambicji rodziny, bądź naśladownictwa kolegów a nie rezultatem przemyślanej decyzji, mającej wpływ na dalszy kształt i jakość życia.

18.05.2015 r.

Między rokiem 1995 a 2012 zasoby pracy osób z wyższym wykształceniem wzrosły prawie trzykrotnie – ze 104 tys. do 288 tys. osób. Rok 2012 był pierwszym, kiedy grupa ta okazała się być najbardziej liczną w zasobach pracy województwa (jej udział w populacji aktywnych zawodowo wynosił 30,3 proc.). Zwiększył się także udział osób z wykształceniem średnim ogólnym i obecnie wynosi 10,5 proc. Nieznacznie przy tym zmniejszyły się zasoby pracy osób z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym. Zmiany te dokonały się kosztem populacji z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a w szczególności – z gimnazjalnym lub niższym. Ten ostatni spadek wiąże się zapewne z opuszczaniem zasobów siły roboczej przez najstarsze osoby, często pracujące w rolnictwie. Znaczenie tego poziomu wykształcenia w młodszych grupach aktywnych zawodowo jest marginalne.

18.05.2015 r.

Spośród grup zawodów o największym zapotrzebowaniu i jednocześnie dużej deficytowości wyodrębniono:

18.05.2015 r.

Pomorski Barometr Zawodowy (Wojewódzki Urząd Pracy, Gdańsk, 2013) wskazuje, iż pracodawcy podawali trzy kluczowe zawody dla swojej firmy i określali trzy kwalifikacje zawodowe, jakie powinien posiadać pracownik w wybranym przez nich zawodzie. Dla każdego kluczowego zawodu wskazywali maksymalnie trzy najważniejsze kompetencje. Wśród najczęstszych odpowiedzi występowała znajomość języków obcych, posługiwanie się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, ale też kompetencje interpersonalne, umiejętność uczenia się i kultura osobista.

18.05.2015 r.

Z Pomorskiego Barometru Zawodowego wynika, iż część pomorskich pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, że ich przyszły pracownik jest w tej chwili uczniem szkoły zawodowej, technikum lub studiuje na którejś z uczelni wyższych. Wciąż jednak świadomość, że wybór profesji procentuje na całą przyszłość zawodową wśród uczniów i studentów jest jeszcze zbyt mała.

18.05.2015 r.

Wykształcenie wyższe posiadało 18 proc. Polaków w wieku 18-59/64 lat, wykształcenie średnie 31 proc., zasadnicze zawodowe 29 proc., zaś 11 proc. gimnazjalne lub niższe. Wśród osób pracujących w 2014 r. osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 25 proc., wśród bezrobotnych 10 proc., zaś wśród nieaktywnych zawodowo 6 proc. Wyraźnie częściej wykształcenie wyższe posiadały kobiety – wśród nich aż 24 proc. mogło poszczycić się dyplomem uczelni wobec 14 proc. mężczyzn. 10 proc. Polaków miało tytuł magistra (zdecydowanie częściej kobiety: 13 proc. wobec 6 proc. wśród mężczyzn), 3 proc. licencjata, 3 proc. tytuł magistra-inżyniera, zaś 1 proc. inżyniera.

11.05.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacyjnym z projektu pt. ,,PWP- Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”

Życzymy miłej lektury.

Link:

1) Biuletyn Informacyjny

30.04.2015 r.

Szóste z dziesięciu zaplanowanych seminariów upowszechniających w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 14 maja 2015 r. w Kartuzach, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Kartuskiego Centrum Kultury przy ul. Klasztornej 1.

Tematem spotkania będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.